Polityka prywatności

Wyłączenie odpowiedzialności
Nie gwarantujemy, że informacje podane na naszej stronie internetowej są kompletne, poprawne i aktualne we wszystkich przypadkach, nawet jeśli zostały one zebrane i zaktualizowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Ma to zastosowanie również do wszystkich hiperłączy (linków), do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła niniejsza strona internetowa. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść strony, do której prowadzi taki link. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do podanych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Polityka prywatności
Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma dla nas szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeżeli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, generalnie uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do naszej firmy. Poprzez niniejszą Politykę prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są poprzez niniejszą Politykę prywatności informowane o przysługujących im prawach. Nasza firma jako administrator danych osobowych wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak w transmisjach danych przez Internet zawsze mogą występować luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.
1. Definicje
Nasza Polityka prywatności opiera się na pojęciach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego w momencie przyjęcia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasza Polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane pojęcia. W niniejszej Polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:
a) dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b) osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
d) ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
e) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
f) administrator
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
g) podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
h) odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
i) strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
j) zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
2. Nazwa i adres administratora danych osobowych
Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów mających charakter ochrony danych osobowych jest: BOWA-electronic GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Strasse 4-10 72810 Gomaringen Niemcy Tel.: +49 (0) 7072 6002 0 E-mail: info@bowa.de Strona internetowa: www.bowa.de
3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych u administratora jest: Sascha Dionisius DIOMIKO UG (haftungsbeschränkt) Raiffeisenstr. 7 74193 Schwaigern Tel.: 07138-8135574 E-mail: info@diomiko.com Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.
4. Pliki cookie
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi pliku cookie. Za pomocą plików cookie możemy zapewnić użytkownikom niniejszej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z korzyścią dla użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyłączy obsługę plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni funkcjonalne.
a) Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebook / LinkedIn
Nasza strona internetowa może korzystać z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) z sieci społecznościowych facebook.com i linkedin.com, które są obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA oraz LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA94085, USA („LinkedIn”). Są to w szczególności przycisk „Lubię to” z Facebooka oraz przycisk „Udostępnij” z LinkedIn. Kiedy odwiedzają Państwo podstronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio z Facebooka do Państwa przeglądarki, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Poprzez integrację wtyczek Facebook lub LinkedIn otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią stronę naszej witryny. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na Facebooku lub LinkedIn za pośrednictwem swojego konta użytkownika, Facebook lub LinkedIn mogą przypisać wizytę na naszej stronie do Państwa konta na Facebooku lub LinkedIn. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub zamieszczenie komentarza, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka lub LinkedIn i tam zapisywane. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Facebook lub LinkedIn, a także o Państwa prawach w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka lub LinkedIn: https://www.facebook.com/policy.php https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy Facebook lub LinkedIn mogły przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika w tych serwisach, muszą Państwo wylogować się z serwisów Facebook lub LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
b) Piksel Facebooka
Nasza strona internetowa korzysta z „piksela akcji odwiedzających” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Umożliwia to śledzenie zachowania użytkowników, którzy po kliknięciu na reklamę na Facebooku zostali przekierowani na stronę dostawcy. Procedura ta służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednakże zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z zasadami korzystania z danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy). Mogą Państwo zezwolić Facebookowi i jego partnerom na wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na Państwa komputerze może być również przechowywany plik cookie. Proszę kliknąć tutaj, jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ Piksel Facebooka jest wykorzystywany przez nas do projektowania naszej strony internetowej w sposób dostosowany do potrzeb oraz do jej reklamowania (uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
c) LinkedIn Insight Tag
Nasza strona korzysta z narzędzia do śledzenia konwersji „LinkedIn Insight Tag“ firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. Narzędzie to tworzy w przeglądarce internetowej użytkownika plik cookie, który umożliwia zbieranie m.in. następujących danych: adresu IP, charakterystyki urządzenia i przeglądarki oraz zdarzeń na stronie (np. odsłony). Dane te są szyfrowane, anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, ale oferuje anonimizowane raporty dotyczące grupy docelowej witryny i wydajności wyświetlania. Dodatkowo LinkedIn oferuje możliwość retargetowania poprzez Insight Tag. Możemy wykorzystać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza naszą witryną bez identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej witrynę. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć w informacji o ochronie danych LinkedIn. Członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta.
d) Stosowanie technologii etracker
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię firmy etracker GmbH (www.etracker.com) do gromadzenia i przechowywania danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem. Do tego mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej niniejszą stronę internetową bez odrębnie udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą, i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Gromadzeniu i przechowywaniu danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.
5. BOWA ACADEMY
Do realizacji działań dokształcających wykorzystujemy narzędzie programowe „AcademyMaker“, które jest dostarczane przez dostawcę usług e-learningowych X-CELL AG (Kaistraße 2, 40221 Düsseldorf). W celu dostosowania „AcademyMaker“ do Państwa potrzeb oraz umożliwienia bezproblemowego korzystania z platformy, X-CELL gromadzi następujące dane:
 • Dane logowania i próby logowania
 • Wyniki szkolenia: Przypisane, rozpoczęte i ukończone jednostki szkoleniowe; odsłony stron wraz z godziną; rozpoczęte, zdane, niezdane egzaminy, jak również ilość podejść do egzaminów wraz z datą
 • Dane podstawowe: Nazwisko, imię, adres e-mail, język
 • Adres IP oraz używane urządzenie końcowe i przeglądarka
Dane te mogą być przechowywane w celu zapewnienia wsparcia lub optymalizacji usług, a w razie potrzeby mogą być w każdej chwili przeglądane przez administratora X-CELL. Z firmą X-CELL AG została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO, która reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez zleceniobiorcę. Umowa ta gwarantuje, że X-CELL przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie, a także przechowuje je wyłącznie przez okres, który określimy dostawcy. Podstawą prawną do przetwarzania danych przez X-CELL AG jest art. 6 (1) lit. b RODO (tj. wypełnienie przyjętych wobec nas zobowiązań umownych). X-CELL nie zleca przetwarzania Państwa danych żadnym innym podwykonawcom. Jeżeli chcą Państwo również skorzystać z praw przysługujących Państwu jako osobie, której dane dotyczą, w odniesieniu do danych przetwarzanych przez X-CELL, prosimy o kierowanie żądań wyłącznie do nas na adres info@bowa.de. Więcej informacji na temat ochrony danych w X-Cell AG można znaleźć tutaj .
6. Korzystanie z Google Analytics
Używamy Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych. Google Analytics to usługa analizy statystyk stron internetowych, obsługiwana i udostępniana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Firma Google przetwarza na nasze zlecenie dane dotyczące korzystania z witryny internetowej i jest zobowiązana umową do podjęcia środków zapewniających poufność przetwarzanych danych. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej rejestrowane są m.in. następujące dane:
 • Przeglądane strony
 • Realizacja „celów strony internetowej” (np. prośby o kontakt i zapisy na newsletter)
 • Państwa zachowanie na stronach (np. kliknięcia, przewijanie i długość pobytu)
 • Państwa przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
 • Państwa adres IP (w formie skróconej, aby nie było możliwe jednoznaczne przypisanie)
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu
 • Źródło pochodzenia Państwa wizyty (tj. przez jaką stronę internetową lub materiały reklamowe trafili Państwo do nas)
Dane te są przekazywane na serwer Google w USA. Google przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych zawartych w porozumieniu „Tarcza Prywatności UE-USA”. Korzystamy z tej usługi w ramach naszej oferty online na podstawie uzasadnionego interesu – analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO. Google Analytics przechowuje pliki cookie w Państwa przeglądarce internetowej przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, dzięki któremu można go rozpoznać podczas kolejnych wizyt na stronie. Zarejestrowane dane są przechowywane wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia ocenę pseudonimowych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 24 miesiącach. Pozostałe dane są przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony. Jeśli nie zgadzają się Państwo na gromadzenie danych, mogą Państwo temu zapobiec, instalując dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.
7. Google Maps
Ta strona korzysta z Google Maps do wyświetlania interaktywnych map i tworzenia wskazówek dojazdu. Google Maps to usługa mapowania świadczona przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. W przypadku korzystania z Google Maps informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP i adres (początkowy) wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy, mogą być przekazywane do Google w USA. Kiedy odwiedzają Państwo podstronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przekazywana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszą wiedzą są to co najmniej następujące dane: Data i godzina wizyty na danej stronie internetowej, Adres internetowy lub URL wyświetlanej strony internetowej, Adres IP, adres (początkowy) wprowadzony w ramach planowania trasy. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Korzystamy z tej usługi w ramach naszej oferty online na podstawie uzasadnionego interesu – analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google zbierało, przetwarzało lub wykorzystywało Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, mogą Państwo wyłączyć JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W takim przypadku jednak nie będzie można korzystać z widoku mapy. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Google, a także o Państwa prawach w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de). Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez narzędzie planowania trasy Google Maps w sposób i w celach określonych powyżej.
8. Vimeo
Dołączyliśmy filmy od dostawcy Vimeo LLC z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Niektóre z naszych stron internetowych zawierają filmy z Vimeo. Kiedy wyświetlają Państwo taką stronę w naszej witrynie, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Do serwera Vimeo przekazywana jest tą drogą informacja, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani jako członek Vimeo, Vimeo przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika. Po kliknięciu na przycisk startowy filmu wideo, informacje te mogą zostać również przypisane do istniejącego konta użytkownika. Można zapobiec takiemu przypisaniu, wylogowując się ze swojego konta użytkownika Vimeo przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie z Vimeo. Korzystamy z tej usługi w ramach naszej oferty online na podstawie uzasadnionego interesu – analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych i zasady dotyczące ochrony danych przez Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/privacy. Ponadto Vimeo wywołuje tracker Google Analytics poprzez ramkę iFrame, która zawiera film. Jest to własny tracking Vimeo, do którego nie mamy dostępu. Mogą Państwo zapobiec śledzeniu przez Google Analytics za pomocą narzędzi dezaktywujących, które Google oferuje dla niektórych przeglądarek internetowych. Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez nich z witryny (w tym adresu IP użytkownika) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
9. Gromadzenie ogólnych danych i informacji
Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy uzyskuje do nich dostęp osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w tak zwanych plikach dziennika serwera. Zapisywane mogą być typy i wersje używanych przeglądarek, system operacyjny używany przez system dostępu, strona internetowa, z której system dostępu wchodzi na naszą stronę (tzw. referrer), podstrony internetowe, do których system dostępu wchodzi na naszą stronę, data i godzina dostępu do strony internetowej, adres protokołu internetowego (adres IP), dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane w celu prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy na niej, zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, jak również w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego też anonimowo zebrane dane i informacje są z jednej strony przez nas statystycznie oceniane, a z drugiej strony analizowane w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.
10. Możliwość kontaktu przez stronę internetową
Ze względu na wymogi prawne, strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator. W przypadku ustania celu przechowywania lub upływu okresu przechowywania określonego przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.
12. Prawa osoby, której dane dotyczą
a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, uzyskać w dowolnym momencie od administratora bezpłatną informację o przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz kopię tych informacji. Ponadto europejski ustawodawca przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
 • cele przetwarzania
 • kategorie odnośnych danych osobowych
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.
b) Prawo do sprostowania danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania danych, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i o ile przetwarzanie nie jest wymagane:
 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Nasz inspektor ochrony danych niezwłocznie zajmie się realizacją żądania usunięcia danych.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli zachodzi jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych zarządzi ograniczenie przetwarzania.
e) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób. W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem.
f) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Ma to również zastosowanie do profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Ma to również zastosowanie do profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi naszej firmie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do takich celów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
g) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, chyba że decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera proporcjonalne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub jeżeli jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, wdrożymy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Jeśli osoba, której dotyczą dane, chce dochodzić praw związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
h) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.
13. Ochrona danych przy ubieganiu się o posadę i w trakcie procesu rekrutacyjnego
Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o posadę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy kandydat przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez formularz internetowy umieszczony na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane trzy miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, o ile usunięciu nie stoją na przeszkodzie inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu.
14. Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 I lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. do wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie przyjął on stanowisko, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).
15. Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych przez administratora lub stronę trzecią
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.
16. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania lub zainicjowania umowy.
17. Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych
Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. dane strony umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych poinformuje osobę, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.