Ogólne Warunki Handlowe

w zakresie transakcji pomiędzy BOWA-electronic GmbH & Co. KG, – dalej „BOWA” – a klientami, o których mowa w § 2 niniejszych OWH, zwanymi dalej „Kupującym” –
§ 1 Zakres stosowania, definicje
(1) W stosunkach handlowych pomiędzy BOWA a Kupującym obowiązują wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odmienne Ogólne Warunki Handlowe Kupującego nie są uznawane, chyba że BOWA wyraźnie wyrazi pisemną zgodę na ich obowiązywanie. (2) Indywidualne porozumienia zawarte z Kupującym w poszczególnych przypadkach (w tym uzgodnienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWH. Treść takich uzgodnień reguluje pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie ze strony BOWA, z zastrzeżeniem dowodów przeciwnych. (3) Istotne z punktu widzenia prawa oświadczenia i zawiadomienia Kupującego dotyczące umowy (np. wyznaczanie terminów, zgłaszanie wad, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny) muszą być składane pisemnie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do racji osoby składającej oświadczenie, pozostają nienaruszone. (4) Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 310 ust. 1 kodeksu cywilnego, § 14 kodeksu cywilnego.
§ 2 Zawarcie umowy
(1) Prezentacja i reklama produktów w sklepie internetowym BOWA nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. (2) BOWA posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć, filmów, rysunków i tekstów opublikowanych w sklepie internetowym. Wykorzystywanie zdjęć, filmów, rysunków i tekstów bez wyraźnej zgody BOWA jest zabronione. (3) Kupujący może wybrać produkty z przedstawionego asortymentu i zebrać je w tzw. koszyku poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Klikając na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, składa on wiążący wniosek o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed złożeniem zamówienia kupujący może w każdej chwili zmienić i przejrzeć dane. Jednak wniosek można złożyć i przesłać tylko wtedy, gdy kupujący zaakceptował niniejsze warunki umowy, klikając na przycisk „Tak, akceptuję Ogólne Warunki Handlowe i Politykę Prywatności” i tym samym włączył je do swojego wniosku. (4) BOWA prześle kupującemu automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail, w którym zamówienie kupującego zostanie ponownie wymienione. Automatyczne potwierdzenie odbioru stanowi jedynie udokumentowanie, że zamówienie kupującego dotarło do BOWA i nie stanowi przyjęcia wniosku. Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą złożenia przez BOWA oświadczenia o przyjęciu zamówienia. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia zostanie złożone w formie odrębnej wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostarczenie zamówionych produktów.
§ 3 Dostawa, dostępność towarów
(1) Jeśli w momencie składania zamówienia przez kupującego nie są dostępne egzemplarze wybranego przez niego produktu, BOWA niezwłocznie poinformuje o tym kupującego. Jeśli produkt jest trwale niedostępny, BOWA odstępuje od wystawienia oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy. Jeżeli produkt wskazany przez kupującego w zamówieniu jest tylko czasowo niedostępny, BOWA poinformuje o tym kupującego w potwierdzeniu zamówienia. (2) Termin dostawy jest uzgadniany indywidualnie lub podawany przy przyjęciu zamówienia (potwierdzeniu zamówienia). (3) Jeśli BOWA nie jest w stanie dotrzymać wiążącego terminu dostawy z przyczyn, za które BOWA nie ponosi odpowiedzialności (brak możliwości spełnienia świadczenia), BOWA niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego i jednocześnie powiadomi go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Jeżeli świadczenie nie może być spełnione również w nowym terminie dostawy, BOWA ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części; wszelkie świadczenia wzajemne już zrealizowane przez kupującego zostaną natychmiast zwrócone. Za przypadek braku możliwości spełnienia świadczenia w tym znaczeniu uważa się w szczególności opóźnione dostawy własnego zaopatrzenia do BOWA ze strony dostawców BOWA, o ile BOWA zawarła transakcję zabezpieczającą, ani BOWA, ani jej dostawca nie ponoszą winy lub firma BOWA nie jest zobowiązana do zaopatrzenia w danym przypadku. (4) W przypadku niedotrzymania przez BOWA uzgodnionych wiążących terminów dostaw i gdy BOWA ponosi za to odpowiedzialność, firma BOWA jest zobowiązana do odszkodowania za wszelkie szkody udowodnione przez kupującego, chyba że opóźnienie wynika z działania siły wyższej. (5) Prawa kupującego zgodnie z § 9 niniejszych OWH oraz ustawowe prawa BOWA, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia (np. z powodu niemożliwości lub nieracjonalności świadczenia i/lub późniejszego wykonania), pozostają nienaruszone.
§ 4 Dostawa, przejście ryzyka, odbiór, zwłoka w odbiorze, zwrot
(1) Dostawa zamówionego towaru odbywa się w ramach sprzedaży wysyłkowej z magazynu (Gomaringen), który jest również miejscem wykonania dostawy i ewentualnych późniejszych świadczeń. O ile nie uzgodniono inaczej, BOWA ma prawo do swobodnego określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firmy przewozowej, trasy przewozu, opakowania). (2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na kupującego najpóźniej z chwilą przekazania towaru. Jednakże w przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi na kupującego z chwilą dostarczenia towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli uzgodniono odbiór, ma to decydujące znaczenie dla przejścia ryzyka. Przekazanie lub odbiór uważa się za równoważne, jeżeli kupujący nie wywiązuje się z odbioru. (3) Towary dostarczane przez BOWA zasadniczo nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W żadnym wypadku sterylnie zapakowane towary nie podlegają wymianie lub zwrotowi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy towar jest wadliwy. Jeśli w drodze wyjątku BOWA przyjmie zwrot, to jest to możliwe tylko w ciągu dwóch tygodni od przekazania towaru kupującemu w oryginalnym stanie lub w oryginalnym opakowaniu. Kupujący ponosi ryzyko i koszty transportu zwróconych towarów.
§ 5 Obowiązek zgłoszenia zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie planu bezpieczeństwa wyrobów medycznych (MPSV)
(1) Podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu po raz pierwszy (producenci, upoważnieni przedstawiciele lub importerzy) są zobowiązane na mocy przepisów Rozporządzenia w sprawie planu bezpieczeństwa wyrobów medycznych (MPSV) do zgłaszania incydentów, które miały miejsce w Niemczech (pod pewnymi warunkami również incydentów, które miały miejsce w państwach trzecich), jak również przypadków wycofania wyrobów z rynku przeprowadzonych w Niemczech do Federalnego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) lub, zgodnie ze swoimi kompetencjami, do Instytutu Paula Ehrlicha (PEI). Obowiązek zgłoszenia istnieje również w przypadku podmiotów i użytkowników profesjonalnych (np. lekarzy i dentystów) oraz osób, które dostarczają wyroby medyczne użytkownikom końcowym na ich własny użytek w ramach działalności zawodowej lub handlowej lub w ramach wypełniania ustawowych zadań lub obowiązków. (2) Incydenty to np. nieprawidłowe działanie, awarie lub zmiany właściwości wyrobu medycznego, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziły, mogły doprowadzić lub mogą doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby, por. § 2 nr 1 rozporządzenia w sprawie planu bezpieczeństwa wyrobów medycznych. (3) Aby firma BOWA mogła wypełnić swój prawny obowiązek zgłoszenia, każdy kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOWA na piśmie o incydentach i/lub wycofaniu produktu w rozumieniu § 2 rozporządzenia w sprawie planu bezpieczeństwa wyrobów medycznych, o ile incydenty lub wycofanie produktu są lub mogą być związane z produktem dostarczonym przez BOWA. Ponadto kupujący jest zobowiązany do kompletnego i dokładnego poinformowania BOWA na żądanie, gdzie znajduje się produkt medyczny dostarczony przez BOWA; należy zapewnić możliwość śledzenia produktu medycznego.
§ 6 Ceny, koszty transportu i warunki płatności
(1) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej BOWA nie zawierają obowiązującego podatku VAT, obecnie 19%. Podatek VAT zostanie wykazany oddzielnie na fakturze. (2) Kupujący ponosi koszty wysyłki. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 99 EUR, BOWA dostarcza towar do Kupującego bez doliczenia kosztów wysyłki. (3) O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, cena zakupu jest wymagalna i płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury i dostawy lub odbioru towaru. BOWA ma jednakże prawo w każdej chwili, również w ramach trwających stosunków handlowych, do dokonania dostawy w całości lub w części wyłącznie za zapłatą z góry. BOWA zgłasza odpowiednie zastrzeżenie najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia. (4) Z chwilą upływu terminu płatności kupujący popada w zwłokę. W okresie zwłoki od ceny zakupu naliczane są odsetki według obowiązującej ustawowej stopy odsetek za zwłokę. BOWA zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki. Roszczenie o handlowe odsetki przypadające po nastąpieniu wymagalności (§ 353 kodeksu handlowego) w stosunku do handlowców pozostaje nienaruszone. (5) Prawo do potrącenia lub zatrzymania przysługuje kupującemu tylko wtedy, gdy jego roszczenie zostało prawomocnie stwierdzone lub jest bezsporne. W przypadku wad w dostawie prawa kupującego mające wpływ na inne roszczenie prawne pozostają nienaruszone, w szczególności zgodnie z niniejszymi OWH. (6) Jeśli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że roszczenie BOWA do ceny zakupu jest zagrożone z powodu niemożności zapłaty przez Kupującego, firma BOWA jest uprawniona do odmowy spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi i, w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu, do odstąpienia od umowy (§ 321 kodeksu cywilnego). W przypadku umów o wykonanie rzeczy określonych co do tożsamości (produkty na indywidualne zamówienie) BOWA może od razu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; nie narusza to ustawowych przepisów o zbyteczności wyznaczenia terminu.
§ 7 Zastrzeżenie własności
(1) BOWA zachowuje prawo własności do sprzedanego towaru do momentu całkowitego spłacenia wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń BOWA wynikających z umowy kupna-sprzedaży i trwających stosunków handlowych (roszczenia zabezpieczone). (2) Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani scedowane na zabezpieczenie przez kupującego przed całkowitą spłatą zabezpieczonych roszczeń. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić BOWA na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o zajęciu przez osoby trzecie (np. wzięcie w zastaw) towaru należącego do BOWA. (3) W przypadku naruszenia umowy przez kupującego, w szczególności w przypadku nieuiszczenia należnej ceny zakupu, firma BOWA jest uprawniona do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub do żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie zwrotu nie obejmuje jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; BOWA jest uprawniona do żądania jedynie zwrotu towaru i zastrzeżenia sobie prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu, BOWA może dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy kupującemu wcześniej bezskutecznie wyznaczono odpowiedni termin do zapłaty lub gdy wyznaczenie terminu jest zbędne w świetle przepisów ustawowych. (4) Do momentu odwołania zgodnie z punktem (c) poniżej, kupujący jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku stosuje się dodatkowo następujące przepisy. (a) Zastrzeżenie własności obejmuje produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia towarów dostarczonych przez BOWA w pełnej wartości, przy czym firma BOWA jest uważana za producenta. Jeżeli w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia z towarami osób trzecich istnieje prawo własności osób trzecich, BOWA nabywa prawo współwłasności proporcjonalnie do wartości fakturowych przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. W pozostałych kwestiach w odniesieniu do produktu otrzymanego obowiązują te same zasady, co w odniesieniu do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności. (b) Kupujący przenosi niniejszym na BOWA tytułem zabezpieczenia wszelkie wierzytelności wobec osób trzecich wynikające z tytułu odsprzedaży towaru lub wyrobu w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności zgodnie z poprzednim ustępem. BOWA przyjmuje to przeniesienie. Obowiązki kupującego określone w ust. 2 obowiązują również w odniesieniu do przeniesionych wierzytelności. (c) Oprócz BOWA kupujący pozostaje upoważniony do ściągnięcia wierzytelności. BOWA zobowiązuje się nie dochodzić wierzytelności tak długo, jak kupujący wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec BOWA, nie występuje niemożność zapłaty przez kupującego oraz BOWA nie będzie dochodzić zastrzeżenia własności poprzez wykonanie prawa zgodnie z ust. 3. W takim przypadku BOWA może jednak zażądać, aby kupujący poinformował firmę BOWA o przeniesionych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o przeniesieniu. Ponadto w takim przypadku firma BOWA jest uprawniona do cofnięcia upoważnienia kupującego do odsprzedaży i przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności. (d) W przypadku gdy możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza roszczenia BOWA o więcej niż 10%, BOWA na żądanie kupującego wyda wybrane przez nas zabezpieczenia.
§ 8 Roszczenia kupującego z tytułu wad
(1) W odniesieniu do praw kupującego w przypadku wad fizycznych i wad prawnych (w tym dostawy towaru innego niż zamówiony i dostawy niepełnej) obowiązują przepisy ustawowe, o ile poniżej nie postanowiono inaczej. W każdym przypadku szczególne przepisy ustawowe pozostają nienaruszone w sytuacji ostatecznego dostarczenia konsumentowi nieprzetworzonego towaru, nawet jeśli konsument dokonał jego dalszego przetworzenia (regres dostawcy zgodnie z §§ 478 kodeksu cywilnego). Roszczenia z tytułu regresu dostawcy są wykluczone, jeśli wadliwy towar został poddany dalszemu przetworzeniu przez kupującego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez wbudowanie w inny produkt. (2) Odpowiedzialność BOWA za wady opiera się przede wszystkim na zawartej umowie dotyczącej jakości towaru. Wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały ogłoszone publicznie przez BOWA (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej) w momencie zawierania umowy, uznaje się za uzgodnienia dotyczące właściwości towaru. (3) O ile właściwości towaru nie zostały uzgodnione, należy zgodnie z przepisami ustawowymi ocenić, czy wada istnieje, czy nie (§ 434 ust. 1 zdanie 2 i 3 kodeksu cywilnego). (4) Roszczenia kupującego z tytułu wad wymagają spełnienia przez niego ustawowych obowiązku kontroli i zawiadomienia o wadach (§§ 377, 381 kodeksu handlowego). Jeśli wada zostanie ujawniona podczas dostawy, kontroli lub w późniejszym czasie, firma BOWA zostanie niezwłocznie powiadomiona na piśmie. W każdym przypadku wady jawne należy zgłaszać niezwłocznie po dostawie (otrzymaniu przez kupującego), a wady niewidoczne przy oględzinach należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu w formie pisemnej. Jeżeli kupujący nie dokona należytej kontroli towaru i/lub nie zawiadomi BOWA o wadach, BOWA nie odpowiada za wady, które nie zostały zgłoszone w odpowiednim czasie lub w odpowiedniej formie zgodnie z przepisami ustawowymi. (5) Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, BOWA może wstępnie zdecydować, czy zrealizuje późniejsze wykonanie poprzez usunięcie wady (naprawa), czy też poprzez dostarczenie przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza). Prawo BOWA do odmowy późniejszego wykonania na warunkach ustawowych pozostaje nienaruszone. (6) Firma BOWA jest uprawniona do uzależnienia zrealizowania należnego wykonania późniejszego od zapłaty przez kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący jest jednak uprawniony do zatrzymania części ceny zakupu, która jest uzasadniona w związku z wadą. (7) Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia BOWA czasu i możliwości koniecznych do późniejszego wykonania, w szczególności do przekazania reklamowanego towaru do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej kupujący jest zobowiązany do odesłania wadliwej rzeczy do BOWA zgodnie z przepisami ustawowymi. Późniejsze wykonanie nie obejmuje ani usunięcia wadliwej rzeczy, ani jej ponownego zamontowania, jeśli BOWA nie była pierwotnie zobowiązana do jej zamontowania. (8) BOWA ponosi lub zwraca koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, jak również, w stosownych przypadkach, koszty demontażu i montażu zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wada rzeczywiście występuje. W przeciwnym razie BOWA może żądać od kupującego zwrotu kosztów poniesionych w związku z nieuzasadnionym żądaniem usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak wady nie był dla kupującego oczywisty. (9) W nagłych przypadkach, np. w razie zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnej szkodzie, kupujący ma prawo do samodzielnego usunięcia wady i żądania od BOWA zwrotu obiektywnie koniecznych w tym celu nakładów. Firma BOWA musi zostać niezwłocznie poinformowana o usunięciu wady w drodze samodzielnego wykonania, w miarę możliwości z wyprzedzeniem. Prawo do usunięciu wady w drodze samodzielnego wykonania nie istnieje, jeśli firma BOWA byłaby uprawniona do odmowy odpowiedniego późniejszego wykonania zgodnie z przepisami ustawowymi. (10) Jeżeli późniejsze wykonanie nie powiodło się lub wyznaczony przez kupującego odpowiedni termin do późniejszego wykonania upłynął bezskutecznie lub jest zbędny zgodnie z przepisami ustawowymi, kupujący może odstąpić od umowy kupna lub obniżyć cenę kupna. W przypadku drobnej wady nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy. (11) Roszczenia kupującego o odszkodowanie lub zwrot niepotrzebnych nakładów istnieją również w przypadku wad tylko zgodnie z § 9 i są poza tym wykluczone.
§ 9 Pozostała odpowiedzialność
(1) O ile niniejsze OWH, w tym poniższe postanowienia, nie stanowią inaczej, BOWA ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami ustawowymi. (2) BOWA odpowiada za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa BOWA ponosi odpowiedzialność z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. dbałość o własne sprawy; nieznaczne naruszenie obowiązków), wyłącznie a) za szkody powstałe w wyniku utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, b) za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku, którego wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu druga strona umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku odpowiedzialność BOWA jest jednak ograniczona do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę. (3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez lub na korzyść osób, za które BOWA ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawowych. Nie obowiązują one w przypadku, gdy firma BOWA podstępnie zataiła wadę lub przejęła gwarancję jakości towaru oraz w przypadku roszczeń kupującego z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt. (4) Kupujący może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć ją z powodu naruszenia obowiązków, które nie obejmuje wady, tylko wtedy, gdy BOWA ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Zwykłe prawo do wypowiedzenia ze strony kupującego (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648 kodeksu cywilnego) jest wykluczone. We wszystkich innych kwestiach obowiązują wymogi ustawowe i następstwa prawne.
§ 10 Przedawnienie
(1) Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 kodeksu cywilnego, ogólny termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad fizycznych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy. Jeżeli uzgodniono odbiór, termin przedawnienia rozpoczyna się w momencie odbioru. (2) Powyższe terminy przedawnienia z prawa kupna-sprzedaży obowiązują również dla umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych kupującego z tytułu wad towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 kodeksu cywilnego) prowadziłoby w poszczególnych przypadkach do skrócenia terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze kupującego zgodnie z § 9 ust. 2 zd. 1 i zd. 2(a) oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt ulegają jednak przedawnieniu wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.
§ 11 Wybór prawa i właściwość miejscowa sądu
(1) Niniejsze OWH oraz stosunek umowny pomiędzy BOWA a kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. (2) Jeśli kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, wyłączną właściwością miejscową sądu – w tym właściwością międzynarodową – dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest sąd właściwy dla siedziby BOWA w Gomaringen. To samo obowiązuje, jeśli kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 kodeksu cywilnego. Firma BOWA jest jednak w każdym przypadku uprawniona do wytoczenia powództwa również w miejscu wykonania obowiązku dostawy zgodnie z niniejszymi OWH lub wcześniejszą umową indywidualną lub w miejscu ogólnej właściwości miejscowej kupującego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznej odpowiedzialności, pozostają nienaruszone.
§ 12 Informacja o tożsamości BOWA
BOWA-electronic GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Straße 4-10, D – 72810 Gomaringen Telefon: +49 (0) 7072 / 6002-965 Faks: +49 (0) 7072 / 6002-3965 E-mail: info@bowa.de Strona internetowa: www.bowa.de Forma prawna działalności gospodarczej: Spółka komandytowa Sąd Rejestrowy: Stuttgart Numer w Rejestrze Handlowym: HRA 381478 NIP (UE): DE 240259728 Stan na: 23.01.2020 Wcześniejsze warunki sprzedaży, dostawy i płatności tracą niniejszym swoją ważność.